El CCPAE

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica és l’autoritat de control encarregada d’auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics d’origen vegetal o animal, transformats o no, obtinguts a Catalunya. El CCPAE va ser creat per Llei l’any 2000 com a una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica i plena capacitat d’obrar en l’exercici de les seves competències.

L’entitat està tutelada administrativament per l’autoritat competent en producció agroalimentària ecològica, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

25 anys de creixement constant

El CCPAE celebra enguany el seu 25è aniversari com a autoritat única de control de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya: sis anys com a òrgan desconcentrat del Departament d’Agricultura, i 19 anys com a corporació de dret públic creada per llei al Parlament de Catalunya.

En aquests 25 anys la producció bio ha passat de ser testimonial a convertir-se en un sector important a Catalunya. La superfície certificada en producció ecològica s’ha multiplicat per 42 i ha passat de les 5.000 a les 210.000 Ha. En aquest mateix període, el nombre d’operadors de productes ecològics ha passat de 236 a 3.859.

 

 

 6 membres s’escullen entre els operadors inscrits al CCPAE, mitjançant eleccions amb llistes obertes. Els nous representants electes són:

> 3 representants del subsector de la producció:
- David Torrelles Vilella, president del CCPAE
- Ignasi Sinfreu Blasi, vocal
- Joan Pons Font, vocal
> 3 representants del subsector de l’elaboració, la importació de països tercers i/o la comercialització:
- Josep Oliveras Pla (Celler Cooperatiu Salelles, SCCL), vocal
- Alessandro Baldassarri Pou (Chocolates Solé, SA), vocal
- Jaume Gramona Martí (Gramona, SA), vicepresident del CCPAE